Januar 2009


Takstblad
For Gelstrup Strands Vandværk


Tilslutningsafgift.
Vandværket leverer 10 m stikledning fra hovedledning  afsluttet med målerbrønd og måler. For stikledninger udover de lo m betales meromkostningen efter regning.
Tilslutningsafgiften der skal være betalt inden
tilslutningen foretages er kr. 10000 incl.moms
Vandafgift pr. år.
For ubebyggede grunde med plomberede stophaner  kr.200 incl.moms
For helårshuse og sommerhuse kr. 6oo        -
Afgift pr. m3 kr.4,70         -
Ovenstående afgifter opkræves i 2 rater årligt, henholdsvis 1.april og 1.sept. M3 afgiften vil dog blive opkrævet som et a’conto beløb  til endelig afregning omkring  årsskiftet.
Diverse gebyrer og bøder.
For rykning ved restancer pr. gang kr. 50
For oplukning efter lukning pga. overtrædelse af regler kr. 1000 Plus medgåede
omkostninger til smed.


Bøder for overtrædelse af havevandingsregler:
Efter 1. påtale kr. 1oo
Efter 2. påtale  kr. 5oo
Efter 3.påtale  lukning af vandet.
Skønsmæssig ansættelse.
Såfremt målerbrønden er umulig at finde kan vandværket
foretage en skønsmæssig ansættelse som er:
75 m3/år for sommerhuse og
180 m3/år for helårsbeboelse.
Der ydes ingen kompensation såfremt det reelle forbrug senere konstateres.
Ejerskifte.
Ved salg af ejendommen aflæses vandmåleren på overdragelsesdagen af sælger, der
Meddeler resultatet til bestyrelsen (næstformand, formand el. kasserer).
Nedlæggelse af brønde
Såfremt der i forbindelse med f.eks. ommatrikulering, nedlægges brønde el. vandledninger, sker dette for ejerens regning.
Grønne afgifter
Der betales en afgift/år til  staten  på 5 kr. pr. m3 forbrugt vand..
Afgiften fordeles således:
Huse og sommerhuse betaler efter måler.
Grunde uden bebyggelse  betaler ikke.

Bestyrelsen