Beretning

~~Gelstrup Strands Vandværk
Beretning for året 2013/2014
Vandet
Vi har leveret 3.626 m3 brugsvand i perioden primo oktober 2012 - ultimo september 2013. Det er ca. 1 % mindre end sidste år. Vi må siges at være stabile forbrugere af vand.

Vandkvaliteten er uændret fin.
Vi har haft mindre - ubetydelige - overskridelser af grænseværdierne for Ammonium og Nitrit på værket.
Det tyder på, at vores filter- og iltningsfunktion ikke er optimal.
Den vedlagte rapport er fra 13. januar i år - og er fra den lovpligtige kontrol hos en bruger. Den viser at Nitrit-niveauet er ok ude hos brugerne.

Boringerne
Vi har 2 boringer.
Den ældste er fra 1962. Den blev forsøgt renoveret i 2005. Det lykkedes ikke. Ydelsen var meget lav.
Den blev taget ud af drift i 2008.
Vi arbejder på at starte den op igen med den reducerede kapacitet. Det vil øge vores forsyningssikkerhed i tilfælde af problemer med den yngste boring, som i dag er vores eneste produktionsboring. 
Den yngste er fra 1998 – og fungerer uden problemer.

Værket
Driften har været 100% stabil. Der har ikke været nogen problemer med udstyret.

Vores filtersystem er udtjent. Det er overdimensioneret i forhold til vores nuværende forbrug. Derudover er der risiko for gennemtæring af beholderen - og det repræsenterer ikke dagens teknologi.
Vi arbejder på en udskiftning, som kommer til at koste i omegnen af 60.000 kr.
Det nye filter forventes at løse ovennævnte problem med Ammonium og Nitrit.

Vi har indhentet tilbud på installation af solceller på bygningen. Vores forbrugsmønster matcher fint udbytteprofilen fra solceller (størst vandforbrug i dagstimerne om sommeren).
Det vil koste omkring 65.000 kr. - og vi forventer en tilbagebetalingstid på 12 - 13 år.
Bestyrelsen fremsætter beslutningsforslag om anskaffelse på generalforsamlingen.
Forslaget vil indeholde en ekstraopkrævning af 500 kr. ekskl. moms pr. måler. Provenuet vil stort set dække omkostningen.  

Ledningsnettet
Vi har haft et tab på 110 m3 (3,0 %). Det er lidt lavere end sidste år (3,4 %). Sammenlignet med vores kolleger i området, er vores ledningsnet meget tæt.
Sidste års spådom om øgede udgifter til reparationer på nettet viste sig altså heldigvis at være ubegrundede.

Målerne
Vi har udskiftet samtlige målere. De nye målere er danske (Kamstrup) - og repræsenterer den nyeste teknologi på markedet. Arbejdet blev udført af en lokal VVS-installatør - og udskiftningen forløb problemfrit.
Af hensyn til risikoen for frostsprængning, havde vi fokus på, at målerne bliver tømt for vand, når vi lukker korrekt af for vinteren. Vi havde derfor brug for, at kontraventilen blev monteret før måleren Det viste sig at være en udfordring. Vi kunne ikke købe tilslutningsstykker på markedet, som muliggjorde det.
Problemet blev kun løst fordi Finn Olsen påtog sig at tilpasse samtlige standard tilslutningsstykker. En stor tak til Finn.
Målerne kan fjernaflæses fra vejen - og vi har købt udstyr til at gøre det.
Bestyrelsen ser frem til at slippe for at åbne samtlige målerbrønde, når der skal aflæses næste gang omkring 1. oktober.

Hvis man er interesseret i at følge sit vandforbrug fra huset, har Kamstrup et fjerndisplay på tilbehørsprogrammet. Vi har lånt et demo-eksemplar, som kan beses på generalforsamlingen.
Prisen er 750,- kr. ekskl. moms ved køb af 1 eksemplar og 695,- kr. ved køb af 10 stk. (pr. sep. 2013).
Hvis der viser sig interesse tilbyder bestyrelsen at formidle fælleskøb.   
Lovgivning/tilsyn
Som varslet sidste år skal vi have udpeget og uddannet en driftsansvarlig inden udgangen af 2014.
Vi er p.t. ikke kommet langt i processen. Vi hælder mest til at satse på en person udenfor bestyrelsen.
Vedkommende må så honoreres for sin indsats.
Hvis vi vælger at uddanne en fra bestyrelsen, risikerer vi at skulle uddanne en ny driftsansvarlig hvert andet år. Prisen for kurserne er pt. i størrelsesordenen 12.000,- kr.

I januar havde vi kommunalt tilsyn på værket. Det forløb uden problemer.
Vi blev foreslået at fælde træerne ved bygningen - for at minimere risikoen for rødders indtrængning i rentvandstanken. Det råd følger vi.
Derudover blev vi bedt om at se på iltningen på værket - for at nedbringe værdierne for Nitrit og Ammonium (se afsnittene ”Vandet” og ”Værket”).

Administration/bestyrelsesarbejde
Vi kunne ikke helt leve op til vores målsætning om at gå i luften med hjemmesiden i 2013. Den er på trapperne – og vi forventer at kunne vise en demoversion på generalforsamlingen.

Finn Olsen har desværre besluttet, at han ikke stiller op til genvalg til bestyrelsen. Finn har været medlem af bestyrelsen i rigtig mange år (arkivet rækker kun tilbage til 1993). Han har gennem hele perioden været værkets tekniske ankermand og praktiker i den daglige drift. Finn har en meget stor andel i, at vores vandværk er i så god gænge, som det er – så Finns afgang bliver et stort tab for os alle. Heldigvis har Finn lovet at påtage sig rollen som rådgiver for den nye bestyrelse fremover.
En meget stor tak til Finn for hans indsats gennem de mange år herfra.

Økonomi
Det nuværende takstblad har været uændret siden 2009.
Sidste års drift gav et underskud i størrelsesordenen 100.000,- kr. Det har reduceret vores egenkapital med ca. 34 %. Den største enkeltpost var udskiftningen af målerne.
Udover normal vedligeholdelse, skal vi som nævnt ovenfor, afholde en stor udgift til et nyt filteranlæg.
Så - for at starte på genopretningen af egenkapitalen, fremlægger vi forslag til et nyt takstblad på generalforsamlingen. De vigtigste ændringer er, at bidraget pr. m3 øges fra det nuværende på 3,76 kr. til 4,00 kr. - og at det faste bidrag øges fra det nuværende på 500 kr. til 650 kr. (begge ekskl. moms).
Beslutter generalforsamlingen ændringerne, skal kommunen godkende takstbladet inden det kan træde i kraft.

Vi håber på stort fremmøde på generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Georg Henriksen