Gelstrup Strands Vandværk

Beretning for året siden generalforsamlingen 2017

Vandet

Vi har leveret 3.381 m3 vand til brugerne i perioden primo oktober 2016 - ultimo september 2017. Det er 3,5 % mere end i sidste periode.

 

Vandkvaliteten er uændret fin. Den seneste analyserapport er vedlagt.

 

I forbindelse med inspektion og rensning af rentvandstanken i juli måned, havde vi en kort periode med forhøjede kimtal.

Forureningen var ikke sundhedsskadelig. I samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed, kommunen og vores analyselaboratorium blev forureningen håndteret ved kraftig gennemskylning.

 

I efteråret 2017 blev der konstateret forureninger med Desphenyl-Chloridazon flere steder i landet. Stoffet er et nedbrydningsprodukt fra et pesticid, som har været anvendt i forbindelse med dyrkning af roer, løg og rødbeder. Vi besluttede ikke at få analyseret for stoffet, da der ikke er konstateret problemer med det i Odsherred Kommune - og da der ikke har været professionel dyrkning af ovennævnte afgrøder i vores indvindingsområde. 

 

Værket

Driften har været helt stabil.

 

Årets analyser har vist, at filteret nu kører stabilt som det skal.

 

Vi har fået installeret og igangsat et indendørs bundfældningssystem for filterskyllevandet. Det var et krav i den fornyede indvindingstilladelse. 

 

Hovedledningerne

Vi har haft et tab på 144 m3 (4,3 %) i perioden primo oktober 2016 – ultimo september 2017. Det er lidt højere end året før (3,4 %) – men stadig meget lavt.

Vi har ikke haft brud i perioden. Natforbruget har været ekstremt lavt (få liter i timen, af og til 0), så vi tilskriver afrundingen af måleraflæsningerne til hele m3 en væsentlig del af ”tabet”.

 

I november havde vi et brud på Englandsvej - og i januar et på Overdrevsvej. I begge tilfælde var der tale om defekte anboringsbøjler. Vi må forvente et øget tab i næste periode.

 

Målerbrøndene

Blot den sædvanlige reminder:

Husk at det er brugernes ansvar, at målerbrøndene er tilgængelige og vedligeholdte.

Af hensyn til frostsikkerheden er det vigtigt, at dækslerne er ubeskadigede.

 

Vi kan stadig levere nye dæksler. Prisen er uændret 400,- kr/stk.

 

Brugernes installationer

Generelt er vi gode til at holde vores installationer i god stand.

Der har dog igen i år været nogle tilfælde af utætheder hos brugerne.

Som hidtil vil vi forsøge at kontakte brugerne, hvis vi kan identificere større - eller langvarige mindre - lækager på deres installation.

Men - vi anbefaler kraftigt, at man lukker afspærringsventilerne i målerbrønden, når huset forlades i længere tid.

 

Myndighederne

Som nævnt sidste år har kommunen vedtaget sin indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.

Der er p.t. intet nyt fra kommunen i den sag, men bestræbelserne på at organisere vandværkernes indflydelse på implementeringen - i regi af Odsherred Vandråd - er foreløbig strandet.

 

Økonomi

Vores økonomi er ok.

Vi havde dog et mindre underskud i 2017 - på 945,20 kr.

For at polstre os en smule mod udgiftsstigninger hæver vi taksten med 1,25 kr. inkl. moms pr m3.

Det nye takstblad er lagt på vores hjemmeside: www.gelstrupstrandsvandvaerk.dk

 

Det sædvanlige hjertesuk fra kassereren:

Husk at anføre brugernummer, navn/adresse på jeres indbetalinger til vandværket - og husk at betale det korrekte beløb uden at runde op eller ned.

 

Administration

Kravene til administartionen fortsætter med at stige.

Udover de nævnte i sidste års beretning, er der kommet nye til:

  • Der er kommet ny drikkevandsbekendtgørelse, som kræver, at vi skal have godkendt et nyt analyseprogram baseret på en risikovurdering (med fokus på pesticider).

  • Persondataforordningen er trådt i kraft. Den medfører at vi skal etablere et system, som sikrer mod misbrug af data. Systemet skal beskrives, vedligeholdes og overvåges af vandværket.

 

Vi har stadig et hængeparti m.h.t. at aflægge regnskab efter årsregnskabsloven.

 

Forude ligger et krav om GPS-opmåling af ledningsnettet. Det skal udføres af en ekstern leverandør. Vi har ikke indhentet tilbud endnu.

 

Samarbejde med Egebjerg Vandværk

Vi har i det forløbne år gennemført forhandlinger med Odsherred Forsyning og Egebjerg Vandværk.

Vi har drøftet forskellige modeller for samarbejde:

  • Administrativ assistance mod betaling

  • Fysisk/teknisk assistance mod betaling

  • < >

Processen har vist, at kun sammenlægning er et interessant alternativ for os.

 

Bestyrelsen har sat et forslag på dagsordenen, hvor vi anbefaler en sammenlægning med Egebjerg Vandværk.

Forslaget fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen. Begrundelsen er vedlagt indkaldelsen.

 

Endelig: Husk at melde e-mail adresseændringer til bestyrelsen.

 

Vi håber på stort fremmøde på generalforsamlingen.

 

 

På bestyrelsens vegne

 

Georg Henriksen